Statut Przedszkola

STATUT
PRZEDSZKOLA NR 5 W OSTRZESZOWIE
§ 1

1.    Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie jest  przedszkolem publicznym ogólnodostępnym
z oddziałami integracyjnymi.
2.     Organem prowadzącym Przedszkole jest gmina Ostrzeszów. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
3.    Przedszkole działa na podstawie:
1)    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.);
2)    aktu założycielskiego z dnia 1 września 1983 r. orzeczenie Nr 116/83;
3)    niniejszego statutu.
4.    Przedszkole używa nazwy:  Przedszkole nr 5 „Słoneczny Zakątek” w Ostrzeszowie.
5.    Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Łąkowej 5 w Ostrzeszowie. Budynek wolnostojący dwukondygnacyjny. Na pierwszej kondygnacji znajdują się dwie sale zajęć, dwie łazienki dla dzieci, dwie łazienki dla personelu, biuro dyrektora, 4 pomieszczenia do zajęć dodatkowych oraz pomieszczenia gospodarcze. Na drugiej kondygnacji są cztery sale zajęć, cztery łazienki, sala do zajęć dodatkowych, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia gospodarcze.
6.    (uchylono).
7.    (uchylono).
8.    Nazwa przedszkola jest używany w pełnym brzmieniu.

PRZEDSZKOLE NR 5
„Słoneczny Zakątek”
ul. Łąkowa 5
63-500 Ostrzeszów
tel. 062 732 06 44
REGON 250023272. NIP 622-18-45-897
514-02-57-776

9. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
2) Przedszkolu, jednostce – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie;
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Ostrzeszowie;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2
Cele i zadania przedszkola

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności w zakresie:
1)    udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
w/w pomoc organizowana może być poprzez spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz poprzez badanie dzieci w poradniach specjalistycznych jak też psychologiczno – pedagogicznych;
2)    organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez zapewnienie:
a)    realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b)    sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;
c)    zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,  w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
d)    integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
e)    zapewnienie przygotowania dzieci do samodzielności
3)    umożliwiania dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
4)    troska o zdrowie dzieci ich sprawność fizyczną; zachęcania do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
5)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
6)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.
2.    Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
2a. Do zadań przedszkola należy:
1)    Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym    i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2)    Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3)    Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4)    Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5)    Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,   z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6)    Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7)    Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8)    Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10)    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11)    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12)    Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13)    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14)    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15)    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16)    Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami;
17)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
2b. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy obszar rozwoju dziecka.
2c. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
3. Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:
1) w przedszkolu dzieci mają stały nadzór i opiekę ze strony osoby z przygotowaniem pedagogicznym;
1a) w oddziałach integracyjnych zatrudniony jest nauczyciel współorganizujący proces kształcenia posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, który sprawuje szczególną opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością;
2) zasady opieki a także bezpieczeństwa i higieny zabaw i zajęć w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola w czasie spacerów i wycieczek: opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem sprawuje nauczycielka, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i pomoc nauczyciela;
3) wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni od skutków i następstw nieszczęśliwych przypadków, jeżeli rodzic nie wyrazi zgody na ubezpieczenie swojego dziecka musi złożyć stosowne oświadczenie;
4) organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala formy indywidualnej pomocy tym dzieciom, którym z powodu sytuacji rodzinnej i przypadków losowych potrzebna jest pomoc materialna;
4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1) w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
2) rodzice  dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu
3) dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców. Upoważnienie powinno być złożone na piśmie i podpisane przez oboje lub jednego z rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może być odwołane lub zmienione w każdej chwili;
4) rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Również takie upoważnienie musi być złożone na piśmie;
5) przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko np. wpływ alkoholu innych środków odurzających będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo;
6) o przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. Należy także nawiązać kontakt z rodzicami dziecka   i powiadomić ich od zaistniałej sytuacji;
7) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka z przedszkola przez jednego z rodziców musi być poświadczone sądownie
8) osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je nauczycielce w grupie; Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole
9) osoba odbierająca dziecko z przedszkola przejmuje nad nim odpowiedzialność od momentu przybycia do sali lub na plac zabaw i przywitaniu się z nauczycielką;
10) podczas zabawy na podwórku, także w obecności rodziców obowiązują zasady bezpiecznej zabawy;
11) na terenie przedszkola mogą przebywać osoby upoważnione i rodzice przeprowadzający lub odbierający dziecko;
12) dziecko oddane pod opiekę przedszkola uznane jest za dziecko w zdrowe i mogące korzystać z wszystkich form pracy przedszkola (nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci zwolnionych z niektórych zajęć, np. z zajęć ruchowych).
5. Organizacja zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
1) Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii;
2) Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (nauka języka angielskiego i zajęcia artystyczne), ich częstotliwość i forma organizacyjna zależy od rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców;
3) organizacja i terminy zajęć dodatkowych, nauki religii ustalane są przez dyrektora jednostki. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
4) Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacja ruchowa, terapia neurologopedyczna, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia z psychologiem.
5) O formach pomocy udzielanej dzieciom z niepełnosprawnością decyduje zespół do spraw integracji biorąc pod uwagę zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
6. Przedszkole wobec rodziców pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

§ 2a

1. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
2. Współpraca przedszkola ze stowarzyszeniem:
1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz dzieci;
2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą przedszkola;
3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów dzieci
4) wpływa na integrację dzieci
5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki.

§ 3
Organy przedszkola

1.    Statut przedszkola określa szczegółowe kompetencje organów przedszkola, którymi są:
1) dyrektor przedszkola
2) rada Pedagogiczna
3) rada rodziców
2.     Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.
3.    Dyrektor przedszkola
1) kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest organem nadzoru pedagogicznego;
3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
5) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
6) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji
4.    Dyrektor przedszkola kieruje działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną  a w szczególności:
1)    sprawuje nadzór pedagogiczny;
2)    po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu na dany rok szkolny program lub programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycieli;
3)    jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego, całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonych dla danego etapu edukacyjnego;
4)    sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4a) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli  w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
5)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki zaopiniowany przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie;
6)    współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
7)    może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy wychowanków uczęszczających do przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
8)    planuje organizuje i przeprowadza mierzenia jakości pracy jednostki, ustala sposób dokumentowania mierzenia i wykorzystania wyników
9)    przekazuje raport o jakości pracy przedszkola radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
10)    opracowuje program rozwoju jednostki wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy
11)    gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;
12)    przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu ;
13)    przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
14)    wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
15)    zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i Przeciwpożarowymi;
16)    koordynuje współdziałanie z organami przedszkola zapewniając im działanie zgodne oraz wymiany informacji między nimi;
17)    administruje Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
18)    prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
19)    informuję radę pedagogiczną nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym o wynikach sprawowanego nadzoru pedagogicznego i działalności przedszkola;
20)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów:
a)    wykonuje uchwały Rady Gminy w zakresie działalności przedszkola
b)    współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
c)    organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.
21) w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą pedagogiczną i pracownikami przedszkola, radą rodziców, rodzicami oraz radą gminy;
22) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola;
23) współpracuje z pielęgniarką lub osobami (instytucjami) sprawującymi profilaktyczną opiekę medyczna nad dziećmi.

RADA PEDAGOGICZNA
5.    Rada Pedagogiczna jest kolejnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
6.    Rada Pedagogiczna na podstawie ustawy prawo oświatowe.
7.    W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
8.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
9.    W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na pisemny wniosek rady pedagogicznej
10.    Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem, zebrania rady są protokołowane.
11.    Zebrania rady mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego organu prowadzącego przedszkola albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
12.    Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)    zatwierdzenie planów pracy przedszkola;
2)    zatwierdzanie programów obowiązujących w przedszkolu,
3)    podejmowania uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w jednostce po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców;
4)    ustalenie organizacji doskonalenia nauczycieli,
5)    przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmiany,
6)    uchwalenie statutu przedszkola,
7)    podejmowania uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola (nie dotyczy dziecka 6 letniego realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);
8)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
13.    Rada Pedagogiczna opiniuje:
1)    organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
2)    rada pedagogiczna przed dopuszczeniem na dany rok szkolny przez dyrektora przedszkola programu wychowania przedszkolnego opinie przedstawiony przez nauczycielki wybrane programy,
3)    projekt planu finansowego przedszkola,
4)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród i innych wyróżnień,
5)    propozycje dyrektora jednostki w sprawach przydziału nauczycielom stałych pracy i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych
6)    wnioski o przyjęcie do przedszkola dziecka niepełnosprawnego
7)    przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków
14.    Rada pedagogiczna opracowuje program rozwoju przedszkola, kryteria wynagradzania i oceniania nauczycieli.
15.    Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnych z harmonogramem
16.    Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
17.    W przypadku określonym w pkt. 8. organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyników radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
18.    Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ich członków.
19.    Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkola uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
20.    Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności jednostki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu.
21.    Rada pedagogiczna z własnej inicjatywy ocenia sytuację jednostki i występuje z wnioskami do dyrektora lub organu prowadzącego przedszkole.
22.    W przypadku ogłoszenia konkursu na dyrektora lub konieczności wyboru przedstawicieli do pracy w zespole oceniającym w razie odwołania się nauczyciela od otrzymanej oceny pracy radę pedagogiczną w głosowaniu tajnym lubi jawnym wybiera dwóch przedstawicieli do pracy w komisji lub w zespole.
23.    Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał wniosków i spostrzeżeń prowadzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka, mogą być udzielane wyłącznie rodzicom lub prawnym opiekunom.

RADA RODZICÓW
24.    Do zapewnienia zorganizowanego współdziałania rodziców w realizacji zadań przedszkola wybiera się radę rodziców stanowiącą reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
25.    W posiedzeniach rady rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna
26.    Zasady wyboru członków i zasady działalności rady są ustalone w regulaminie działalności rady.
27.    Rada rodziców uchwala swój regulamin który nie może być sprzeczny ze statutem jednostki.
28.    Do ustawowych kompetencji rady rodziców należy:
1) występowanie do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami        i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,
2) (uchylono);
3) opiniowanie programu i harmonogramu efektywności kształcenia i wychowania przedszkola,
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
29.    Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ich wydatkowania określa rada rodziców.
30.    Tryb wyboru członków rady rodziców:
1) Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny, rada rodziców liczy co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola.
2) W miejsce ustępujących członków rady wyłaniani są nowi członkowie w tajnym głosowaniu według wcześniej uchwalonego trybu przeprowadzania wyborów na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym.
3) Rada spośród wyłonionych osób wyłania przewodniczącego, zastępca, sekretarza, skarbnika oraz członków.
4) Rada rodziców przy obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu tajnym lubi jawnym Wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej dyrektor przedszkola.

31.    Zasady współpracy organów przedszkola
1) Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiających swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach kompetencji.
2) Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalane do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi.
3) Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponują swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4) Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5) Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tj. radę rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
6) Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
7) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkolu.
8) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w §3 pkt 32 niniejszego statutu.
32.    Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola
1) spory w których stroną jest dyrektor rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.
2) w przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców należy:
a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola
b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej strony, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk
c) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu,
d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze
3) W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. Skład Zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
4) Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzje w drodze głosowania
5) Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
6) Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
7) W przypadku gdy zaistnieje konflikt pomiędzy nauczycielem, a rodzicami obowiązuje następujący tryb postępowania:
a) rozmowa nauczyciela z dyrektorem,
b) rozmowa nauczyciela z rodzicami w obecności dyrektora,
c) odwołanie się do organów wyższych: do organów prowadzących nadzór pedagogiczny oraz związków zawodowych
8) Konflikty wynikające ze stosunku pracy określają odrębne przepisy.

§ 4
Organizacja przedszkola

1. Statutu przedszkola określa organizacje przedszkola z uwzględnieniem przepisów § 5 – 7.
2. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,
2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,
3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

§ 5

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2.    Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25.
2a. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.
2b. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby ustalonej w ust. 2
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w ust. 2 i w ust. 2a.

§ 6

1.    Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu lub programów wychowania przedszkolnego.
2.    Program jest samodzielnie opracowany przez nauczyciela we współpracy z innymi nauczycielami, przez innego autora autorów.
3.    Program lub programy wychowania przedszkolnego a także programy przedstawione dyrektorowi przez nauczycieli do użytku w przedszkolu na wniosek nauczyciela/ nauczycieli dopuszcza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
4.    (uchylono).
5.    Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

Przedszkole jest  jednostką wielooddziałową składającą się z sześciu oddziałów. Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny nad oddziałami  funkcjonującymi w przedszkolu.

§ 8

1.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany do 21 maja przez dyrektora przedszkola.
2.    Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole do dnia 29 maja każdego roku.
3.    W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii;
4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

§ 9

1.    Organizacje przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określonej §5. ust. 2-3 oraz oczekiwań rodziców.
2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczycielki, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb   i zainteresowań dzieci.
2a. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
3.    Nauczyciele opracowują tygodniowe lub miesięczne plany pracy. Zaplanowane tematy wprowadzają w dowolnym czasie pracy w ciągu dnia, kilku dni, tygodni, miesięcy podczas zajęć z całą grupą, z małymi zespołami, zgodnie z założonym celem działania oraz w zajęciach indywidualnych

§ 10

 

1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny za wyjątkiem przerwy ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z ust. 2 pkt. 2.
Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo- gospodarczych.
2.    Statut przedszkola określa:
1) dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie;
2) terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzane są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
3.     Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola:
1)    przedszkole czynne jest 9,5 godzin dziennie od 6:30 – 16:00 od poniedziałku do piątku, dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny             z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowisko;
2)    przedszkole może być czynne 10 godzin dziennie od 6:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku na wniosek rodziców i za zgodą organu prowadzącego przedszkole,
3)    przedszkole zapewnia dzieciom w wieku  3 – 5 lat bezpłatne wychowanie i nauczanie  w ramach minimum programowego – dzieci uczęszczają do przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 – 13:00;
3a. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
4.    Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników, ustalone przez organ prowadzący. Odpłatności:
1) rodzic (opiekun prawny) wnosi odpłatność za wyżywienie dziecka kalkulowaną w każdej jednostce odrębnie. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola wspólnie z przedstawicielami rodziców dzieci lub Radą Rodziców, jeśli została utworzona. Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków. Dzienna stawka żywieniowa stanowi równowartość surowców i produktów zużytych do sporządzenia trzech posiłków dla dzieci 3 – 6 lat w oddziale 9 –godzinnym;
2) Rodzice dzieci 3- 4- 5- 6 letnich  przebywających w  przedszkolu 5 godzin dziennie i nie korzystających z posiłków nie ponoszą odpłatności za pobyt dziecka w jednostce. Rodzice ponoszą koszty związane z przygotowaniem ciepłego napoju.
3) Rodzic dziecka 6-letniego uczęszczającego do przedszkola, w celu realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i nie korzystającego z posiłków nie ponosi odpłatności za pobyt dziecka w jednostce.
4) (uchylono)
5) (uchylono);
6) dla pracowników przedszkola  stawka za obiad równa jest stawce jaką ponoszą rodzice dzieci korzystających w przedszkolu z dwóch posiłków.
7) (uchylono).

§ 10a

1.    Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Dyrektor Przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola wynikających w szczególności:
1)    z niepełnosprawności;
2)    z niedostosowania społecznego;
3)    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5)    ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8)    z choroby przewlekłej;
9)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10)    z niepowodzeń edukacyjnych;
11)    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12)    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
6.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez z integrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.
7. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka.
8.    Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,dzieci i młodzieży.
9.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1)    dziecka;
2) rodziców dziecka;
3) dyrektora przedszkola;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia
z dzieckiem;
5) pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) pomocy nauczyciela;
8) asystenta nauczyciela;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego.
12) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

§ 10b.
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

1. Dyrektor Przedszkola powierza oddział integracyjny opiece wychowawcy oraz nauczycielowi współorganizującemu proces kształcenia posiadającemu wykształcenie    z zakresu pedagogiki specjalnej.
2. W Przedszkolu zatrudniani są dodatkowo specjaliści  prowadzący zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, logopedii,  neurologopedii, psycholog.

§ 11

1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz  odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2.    Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci w czasie pobytu dziecka w przedszkolu;
2) otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznych do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego;
3a) współpraca z nauczycielem współorganizującym proces kształcenia;
4) kształcenie i wychowanie dzieci w umiłowaniu do ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
5) kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
6) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych, dbałość o pomoce i sprzęt;
7) rzetelne, systematyczne ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie rodziców
o jego osiągnięciach lub brakach;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań,
9) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
10) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami;
11) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia zawodowego;
12) aktywny udział w życiu przedszkola, uroczystości wewnątrz przedszkolne oraz imprezy plenerowe organizowane przez jednostkę;
13) przestrzeganie dyscypliny pracy;
14) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji i innych dokumentów wymaganych przez dyrektora przedszkola;
15) kierowanie się w swoim  działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
16) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
17) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
19) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola,
20) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
3.    Nauczyciel realizuje zadania o których mowa jest w pkt 2 poprzez:
1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań,
2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania,
3)  ułatwienie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi,
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym,
5) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy,
6) utrzymanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innym nauczycielem prowadzącym zajęcia specjalistyczne,
7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporność na niepowodzenia,
8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi -życzliwości, współdziałania, pomocy,  odpowiedzialności za ład i estetykę sali,
9) okazywanie troski życzliwość do każdego,
10) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi,
11) współprace z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  intendentem
w sprawach żywienia dzieci,
12) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą,
13) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych,
14) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola,
15) udzielanie rad wskazówek i pomocy rodzicom,
16) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a w szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach.
4.    Zadania nauczycieli zakresie bezpieczeństwa dzieci.
Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci przez:
1) skrupulatne przestrzeganie i stosowanie przepisów i zarządzeń odnośnie BHP i p/poż oraz uczestniczenie wymaganych szkoleniach, kursach z tego zakresu,
2) ciągłą obecność przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela
3) niezwłoczne przerwanie i wyprowadzenie dzieci z  zagrożonych miejsc, jeśli stan zagrożenia powstanie w czasie zajęć,
4) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach, w których mają być prowadzone zajęcia w stan wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa,
5) nauczyciel ma obowiązek wejść do stali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Do  czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
6) kontrolowanie właściwej postawy dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy,
7) zgłoszenie do dyrektora oraz wpisywanie do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola,
8) usunięcie z sali uszkodzonych zabawek i pomocy dydaktycznych, które mogłyby spowodować skaleczenie i zagrozić zdrowiu dziecka,
9) udzielenie pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku,
10) niezwłoczne zawiadomienie rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.
5. Do zadań nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w grupie integracyjnej  należy:
1) zapoznanie się z dokumentacją dziecka w szczególności: z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opiniami specjalistycznymi oraz dokumentacją medyczną,  z danymi zawartymi w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, z informacjami dotyczącymi sytuacji zdrowotnej, rodzinnej
2) wstępna obserwacja i diagnoza dziecka oraz konsultacje i współpraca ze specjalistami
3) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych
4) opracowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych podczas zajęć grupowych i indywidualnych
5) organizowanie zajęć grupowych w taki sposób aby dzieci niepełnosprawne stały się aktywnymi  uczestnikami
6) współpraca z nauczycielem prowadzącym (wychowawcą)
7) podejmowanie działań profilaktycznych w stosunku do wychowanków
8) znajomość i umiejętność zastosowania różnorodnych metod w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
9) wspieranie integracji pomiędzy dziećmi w danej grupie i w pozostałych grupach
10) budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych
11) współpraca i wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych, informowanie na bieżąco o funkcjonowaniu dziecka, udzielanie porad, włączanie rodziców w działania edukacyjno –wychowawcze
12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – zgodnie z obowiązującymi przepisami
13) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez  systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez  aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
a) przestrzeganie zasad współżycia społecznego
b) przestrzeganie tajemnicy służbowej
c) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zauważonych uszkodzeń w budynku i ogrodzie zagrażających bezpieczeństwu dzieci i pracowników.
6. Logopeda otacza opieką wszystkie dzieci z przedszkola, wymagające terapii logopedycznej. Do zadań nauczyciela – logopedy/ neurologopedy należy:
1) badanie diagnostyczne dzieci z wszystkich grup, kwalifikowanie dzieci do zajęć z logopedą
2) prowadzenie zajęć logopedycznych w grupach i  indywidualnie
3) zapoznanie się z dokumentacją dziecka, w szczególności: z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola, inną dokumentacją medyczną
4) organizowanie i prowadzenie różnych form terapii logopedycznej
5) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii
6) współpraca z nauczycielami, pedagogami i specjalistami pracującymi w przedszkolu
7) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej
a) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
b) przestrzeganie tajemnicy służbowej’
c) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zauważonych uszkodzeń w budynku i ogrodzie zagrażających bezpieczeństwu dzieci i pracowników.
7. Do zadań nauczyciela rehabilitanta należy:
1) badanie i diagnozowanie dzieci pozostających wychowankami przedszkola
2) prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo, ćwiczeń rehabilitacyjnych i korekcyjno-wyrównawczych stosownie do potrzeb wychowanków
3) prowadzenie dokumentacji o przebiegu rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami
4) prowadzenie konsultacji z rodzicami wychowanków objętych rehabilitacją
5) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć
6) doskonalenie warsztatu pracy w aspekcie: rozwijania własnych umiejętności, dokonywania zakupu niezbędnego sprzętu i pomocy
7) dbanie o powierzone mienie
8) współpraca z pedagogami poszczególnych oddziałów
9) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
8. Do zadań psychologa należy:
1) psycholog w przedszkolu z oddziałem integracyjnym otacza opieką wszystkie uczęszczające dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w grupie integracyjnej
2) współpraca z rodzicami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowań, inicjowanie form pomocy wychowawczej
3) w zależności od potrzeb diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci
4) współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych
5) prowadzenie zajęć terapeutycznych relaksujących, kompensacyjno – wyrównawczych
6) prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli
7) współpraca z nauczycielami, przekazywanie zaleceń do pracy z dzieckiem
8) prowadzenie dokumentacji dzieci objętych opieką, dziennika zajęć

§ 12
ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

1. Pracownicy Administracji i obsługi zatrudnieni są w przedszkolu proporcjonalnie wg  standardów organizacji publicznych przedszkoli Miasta i Gminy Ostrzeszów. Burmistrza Miasta i gminy Ostrzeszów wydawanymi zarządzeniami określa zasady organizacji szkół podstawowych, gimnazjów i publicznych przedszkoli.
2. Zakres czynności intendentki:
1) sprawować opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu kuchennego przedszkola,
2) prowadzić magazyn, zaopatrywać przedszkole w żywności sprzęt
3) nadzorować sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywieniowych dzieciom i personelowi,
4) sporządzać jadłospisy,
5) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami i naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej,
6) prowadzi dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) przeprowadzać inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) prowadzić dziennik żywieniowy oraz inną dokumentację związaną z żywieniem,
9) zbierać odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci i opłatę dodatkową ustaloną przez organ prowadzący według zaplanowanego harmonogramu,
10) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
2. Zakres czynności kucharki:
1) przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki,
2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach     żywieniowych, dbać o racjonalne ich zużycie,
3) prowadzić magazyn podręczny,
4) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
5) brać udział w ustaleniu jadłospisów, wykonywać inne czynności,
6) zachować bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przestrzegać przepisy BHP,
7) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
3. Zakres czynności pomocy kucharki:
1) pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,
2) utrzymywać w czystości kuchnie, sprzęt i naczynia kuchenne,
3) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
4. Zakreśl czynności pomocy nauczycielki:
1) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
2) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
3) utrzymywać stanie używalności powierzony sprzęt,
4) dbać o kwiaty w budynku przedszkola i na zewnątrz,
5) wietrzyć pomieszczenia,
6) przed zakończeniem pracy sprawdzić zabezpieczenia okien, kranów i drzwi,
7) zachować bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przestrzegać przepisy,
8) wykonywać inne czynności Polecane przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
5. Zakres czynności woźnego:
1) dbanie w pomieszczeniach gospodarczych przedszkola o czystość,
2) wykonywanie bieżącej kontroli urządzeń, drobnych napraw urządzeń,
3) informowanie o sytuacji w zakresie funkcjonowania urządzeń, dyrektora przedszkola,
4) naprawianie i konserwowanie mebli i sprzętu przedszkola,
5) naprawianie i konserwowanie urządzeń ogrodowych znajdujących się na placu zabaw przy przedszkolu,
6) koszenie trawników bezpośrednio podlegających do przedszkola,
7) odśnieżanie ciągu komunikacyjnego do budynku przedszkola,
8) zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przestrzeganie przepisów BHP,
9) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 12a

1.    Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2.    Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
3.    Dzieci 6 letnie mają obowiązek uczestniczyć systematycznie w rocznym obowiązkowym przygotowaniu do szkoły, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
4.    W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nie posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
5.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 13
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

1. Prawa i obowiązki przedszkolaka:
1) dziecko w przedszkolu ma prawo wynikające z Konwencji Praw Dziecka  a w szczególności do:
a) właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb życzliwego podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowanie własności,
f) opieki i ochrony,
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby,
i) indywidualnego nauczania,
j) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu,
k) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.
2) Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
a) szanować kolegów i wytwory ich pracy,
b) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela,
c) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
d) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,
e) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,
f) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,
g) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikających z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.
2. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola
1) Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności i na podstawie regulaminu rekrutacji.
2) do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:
a) dzieci sześcioletnie,
b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także dzieci z rodzin zastępczych,
c) dzieci już uczęszczające do przedszkola,
d) dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub w gospodarstwie rolnym,
e) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci),
f) dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi  warunkach, mają pierwszeństwo przyjęcia.
3) rekrutacje dzieci do przedszkola prowadzi się wg następującego harmonogramu –od 01 stycznia do 30 marca -wydawanie i przyjmowanie od rodziców (opiekunów ) “kart zgłoszenia dziecka”,
4) Powołanie komisji w przypadku przekroczenia liczby miejsc na jeden oddział,
5) komisja rekrutacyjna prowadzi pracę w czasie, który określony jest w regulaminie rekrutacji,
6) w sytuacji, w której liczba dzieci przyjętych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc przyjęć dokonuje dyrektor na podstawie złożonych przez rodziców wypełnionych “kart zgłoszeń”,
7) przypadku, w którym liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna w następującym składzie:
a) przedstawiciele rady rodziców,
b) przedstawiciele rady pedagogicznej.
3. Zasady skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
1) dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc,
b) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego.
3) Dyrektor przedszkola , po powzięciu informacji o zaistnieniu okoliczności , zwołuje Posiedzenie Rady Pedagogicznej i zapoznaje o podjętych działaniach, upoważniając Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
4) Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie,
5) Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.
6) Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenie osobistego- listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
7) Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu prowadzącego i Kuratora Oświaty.

§ 14
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Prawa i obowiązki rodziców.
1) Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
b) uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego zachowania i rozwoju,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metody działania dziecku pomocy,
d) wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu  i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez radę rodziców.
f) rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców przedszkola.
g) zgłoszenia i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia.
h) udział i organizowanie wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych imprez, zajęć wychowawczo dydaktycznych.
i) wyrażanie opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć.
j) wybieranie swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców,
k) udział w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.
2) Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i zarządzeń dyrektora,
d) respektowanie postanowień rady rodziców,
e) przeprowadzenie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
f) terminowe i regularne uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
g) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
h) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia     oddziaływań wychowawczo dydaktycznych,
i) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola,
j) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym  przyprowadzeniu dziecka
k) przeprowadzać dziecko zdrowe bez konieczności podawania leków,
l) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole,
m) śledzić na bieżące informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń.
2. Formy współpracy z rodzicami.
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
1) rozszerzenie i pogłębienie wiedzy rodziców o dziecku,
2) ustalenie jednolitych formy oddziaływania wychowawczego,
3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
a) prelekcje specjalistów w dziedzinie logopedii, psychologii
b) rozmowy indywidualne( wyznaczenie jednego dnia w każdym miesiącu),
c) zebrania grupowe i ogólne,
d) gazetka dla rodziców
4) uczestnictwo rodziców zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych,
b) kontynuacja wspólnie ustalonych zasad i wymagań
c) wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

§ 15

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. Dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej wskazane jest aby nauczycielka (nauczycielki) opiekowały się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 16
(uchylono)

§ 17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkole określają odrębne przepisy.
3. Fundusze przedszkola pochodzą:
1) z planu finansowego,
2) ze składek rodziców,
3) z dotacji,
4) z dochodów osiąganych z działalności przedszkola.
4. Do zadań przedszkola w w/w zakresie należy również:
1) pozyskiwanie sponsorów głównie w celu podwyższenia jakości pracy przedszkola,
2) określenie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie darowizn
5. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie darowizn to:
1) dyrektor przedszkola,
2) przewodniczący Rady Rodziców.

§ 18.
Postanowienia końcowe

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się – udostępnienie statutu przez dyrektora wszystkim członkom społeczności przedszkolnej.
3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu, nie mogą być sprzeczne z postanowieniem niniejszego statusu.
4. Zmiany w statucie ustalane są w tym samym trybie co jego uchwalenie.
5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
6. Statut został opracowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 listopada 2017r.