Regulamin Przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 5
W  OSTRZESZOWIE

I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 1
Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.
§ 2
1.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
§ 3
1.    Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:30 – 16:00. Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2.    Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 6:30 – 8:30. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola.
3.    W godzinach: 8:00 – 13:00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
4.    Dzieci odbiera się w godzinach: 13:00 – 16:00
5.    Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez oboje rodziców.
§ 4
1.    Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe.
2.    Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.
3.    W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, na prośbę nauczyciela rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.
§ 5
Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki.
§ 6
Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

II. PRAWA DZIECI
§ 7
Dzieci mają prawo do:
1.    Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
2.    Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
3.    Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
4.    Poszanowania godności osobistej.
5.    Życzliwego, podmiotowego traktowania.
6.    Swobody wyrażania myśli i przekonań.
7.    Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
8.    Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.

III. OBOWIĄZKI DZIECI
§ 8
Dzieci zobowiązane są do:
1.    Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
2.    Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
3.    Szanowania wytworów innych dzieci.
4.    Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
5.    Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
6.    Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
7.    Kulturalnego zwracania się do innych: używania form grzecznościowych.
8.    Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
9.    Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

IV. PRAWA RODZICÓW
§ 9
Rodzice mają prawo do:
1.    Poznania treści statutu przedszkola.
2.    Pełnej informacji dotyczącej dziecka.
3.    Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
4.    Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
5.    Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi przedszkola, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
6.    Informacji dotyczących wydatkowania funduszy wpłacanych na rzecz Rady Rodziców.
7.    Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców.
8.    Współuczestniczenia w życiu przedszkola.

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW
§ 10
Rodzice zobowiązani są do:
1.    Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola  zgodnie z zawartą umową.
2.    Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.
3.    Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
4.    Wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi przedszkola.
5.    Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka,              w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.
6.    Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
7.    Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
§ 11
Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola i Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 12
Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.