KONCEPCJA PRACY

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NR 5 W OSTRZESZOWIE „SŁONECZNY ZAKĄTEK”

2012-2017

Zatwierdzona uchwałą nr 17/2012/2013

na zebraniu Rady Pedagogicznej

07.12.2012 r.


Mówmy dzieciom:  „Zrobiłeś TO!!!”, nigdy: „Udało Ci się”.

Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:

 1. Bożena Wajda – Kasprzyk – dyrektor przedszkola.
 2. Wiesława Korczak – nauczycielka, społeczny zastępca dyrektora przedszkola.
 3. Magdalena Bocheńska – nauczycielka.
 4. Anna Wrzesińska – nauczycielka.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru oraz specyfika przedszkola i kierunki dalszych działań, a co za tym idzie potrzeby dzieci, środowiska lokalnego, możliwości kadrowe, bazowe i finansowe przedszkola.

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy;
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
 • Statut Przedszkola;
 • Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324).

Do powstania KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W OSTRZESZOWIE „Słoneczny Zakątek” przyczyniły się głównie  działania związane z nadaniem imienia placówce: „Słoneczny Zakątek” oraz obchodzoną we wrześniu 30 rocznicą powstania placówki.

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI:

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia;
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych;
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym;
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów;
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności;
 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

O NASZEJ PLACÓWCE

Przedszkole mieści się przy ulicy Łąkowej 5 w Ostrzeszowie, w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć  i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.

ZASOBY MATERIALNE

Placówka posiada:

 • 6 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne,
 • duży hol do prowadzenia zajęć ruchowych oraz imprez okolicznościowych,
 • gabinet do terapii logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej,
 • ogród przedszkolny,
 • zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne;

ZASOBY LUDZKIE

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
 • zespół specjalistów:  logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagodzy, surdopedagog, tyflopedagog, specjalista arteterapii, gimnastki korekcyjnej, wczesnego wspomagania, terapii pedagogicznej.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA REALIZOWANA JEST W OPARCIU O:

 • Program rozwoju placówki,
 • Roczny plan pracy przedszkola,
 • Programy własne.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 • ciekawe świata;
 • ufne w stosunku do nauczycieli;
 • radosne;
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola;
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju;
 • uczciwe i prawdomówne;
 • odpowiedzialne i obowiązkowe;
 • kulturalne i tolerancyjne;
 • świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole wykazuje:

 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego;
 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego;
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
  z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
 • umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas oraz wytrwałości;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami;
 • tolerancję wobec innych;
 • samodzielność;
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób;
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;
 • podstawową wiedzę o świecie.

Potrafi:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie, ma świadomość, że to mu się nie udało, lecz to zrobił.

Rozumie, zna:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;
 • zasady bezpieczeństwa;
 • zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • zasady kultury współżycia z ludźmi;
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole;
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami;
 • wykazywać inicjatywę w działaniu;
 • wyrażać swoich uczuć.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, ważne jest dla nas zdrowie dzieci oraz rozwijanie ich działalności twórczej.

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na  osiąganie sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia
  w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie i uzdolnienia dzieci oraz:

 • dajemy wszystkim dzieciom równe szanse rozwoju osobowości;
 • tworzymy więź uczuciową z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta;
 • zapewniamy dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia;
 • prowadzimy szeroki zakres działań dydaktyczno – wychowawczych, dzięki którym nasi wychowankowie zdobywają szeroki zakres wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymaganiom szkoły;
 • podnosimy poziom dydaktyczno – wychowawczy poprzez rozwój zawodowy.

KRYTERIA SUKCESU

 • upowszechnienie i akceptacja praw dziecka;
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola;
 • poszerzenie oferty zajęć dodatkowych;
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego);
 • skuteczna realizacja programów własnych;
 • skuteczny system diagnozowania dzieci;
 • efektywne działania wspierające dziecko potrzebujące pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • częsty udział dzieci w konkursach, turniejach, olimpiadach, itp.;
 • przedszkole jest organizatorem konkursów międzyprzedszkolnych;
 • aktywny udział w akcjach ochrony środowiska: zbieranie makulatury, segregacja śmieci, zbieranie baterii;
 • czynny udział w wielu akcjach charytatywnych;
 • rozszerzenie integracji rodziców z placówką;
 • eskalacja współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole;
 • wypromowanie przedszkola w środowisku lokalnym;
 • wzrost skuteczności pracy nauczycieli;
 • zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja
  w dążeniu do osiągnięcia sukcesu;
 • prężne działanie WDN-u na terenie placówki;
 • systematyczne wzbogacanie ogrodu i placu zabaw;
 • wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę.

ROLA NAUCZYCIELA

 1. Prawidłowe zdiagnozowanie dziecka i dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb i możliwości.
 2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem
  i możliwościami rozwojowymi.
 3. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, zarówno fizycznego jak i psychicznego.
 4. Nawiązanie więzi z domem rodzinnym dziecka jako warunku prawidłowej realizacji programu.
 5. Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do integracji rówieśnikami.
 6. Dostarczenie dziecku bodźców stymulujących i pobudzenie je do aktywności własnej.
 7. Kształcenie prawidłowych postaw społecznych.
 8. Otwarcie na dziecko i na jego pomysły.
 9. Poznanie dziecka poprzez obserwację jego aktywności (znajomość psychiki rozwojowej dziecka).
 10. Prawidłowe instruowanie zdrowych dzieci w jaki sposób zainicjować kontakty
  z dziećmi niepełnosprawnymi.
 11. Wdrażanie do samodzielności.
 12. Wprowadzenie dziecka w świat wiedzy.
 13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

ADAPTACJA DZIECI NOWO  PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

Od trzeciego roku życia dziecka rozpoczyna się okres zwany przedszkolnym.  Oznacza to, że 3-latek może pozostać przez dłuższy czas poza domem, pod opieką osób trzecich. Moment pójścia do przedszkola jest istotnym w jego życiu i budzi silne emocje. Dziecko musi rozstać się na określony czas z rodziną dlatego naturalnym uczuciem staje się lęk. Dominujące uczucie lęku skutecznie blokuje chęć poznania nowego miejsca i nowych rzeczy.

Nasuwa się więc pytanie jak pomóc dziecku bezpiecznie wkroczyć w przedszkolny świat. Najważniejsze wydaje się by nauczyciel zdobył ich zaufanie, by wszyscy wzajemnie się poznali. Służyć mogą temu tak zwane dni otwarte i spotkania adaptacyjne, które co roku są organizowane w naszej placówce. W trakcie tych spotkań dziecko może poznać przedszkole, rytm dnia i organizację zajęć, kolegów i koleżanki oraz panią, która będzie się nim opiekowała w poczuciu bezpieczeństwa dzięki obecności rodziców. Rodzice mogą zapytać o wszystko, co ich niepokoi, uzyskać informacje na temat, co zrobić, aby dziecko w jak najlepszy sposób zaadoptowało się w przedszkolu.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

I. Promocja placówki.

 1. Dbałość o dobre imię przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wszystkie możliwe sposoby.
  1. Życzliwość wobec rodziców.
  2. Popularyzowanie wychowania przedszkolnego.
  3. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
  4. Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
  5. Prezentacja w lokalnych mediach.
  6. Zabieganie o notatki w prasie lokalnej.
  7. Organizacja uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

II. Motywacja przedszkolaków.

Staramy się jak najczęściej stosować nagrody, stosowanie kary pozostaje ostatecznością. Skupiamy się na tym co dziecko zrobiło dobrego starając się ignorować zachowania niewłaściwe. Jasno określamy swoje oczekiwania wobec dziecka. Zawieramy  z dziećmi kontrakty i wspólnie przestrzegamy ustalonych w nich zasad.

Motywujemy:

1.      Poprzez stosowanie nagród:

 • pochwała indywidualna;
 • pochwała na forum grupy;
 • pochwała na tablicy grupowej – „W tym tygodniu wyróżnił się”;
 •  informacja do rodziców lub opiekunów dziecka;
 • przyznanie emblematu – „Jestem na medal”;
 • przydzielenie funkcji.

2.      Poprzez stosowanie kar:

 •  upomnienie słowne w „cztery oczy”
 • upomnienie na forum grupy;
 • informacja do rodziców;
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji;
 • chwilowe odsunięcie od zabawy.

Wszelkie działania  dotyczące stosowania kar, są omawiane i analizowane z rodzicami.

III. Diagnozowanie osiągnięć dzieci.

Nauczyciele prowadzą diagnozę i dokumentują ją na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624
z późniejszymi zmianami).

Diagnoza jest podstawą planowania procesu dydaktyczno – wychowawczego w przedszkolu. Prowadzona jest w aspektach:

 • aspekt medyczny – dotyczy rozwoju fizycznego i motoryki oraz stanu zdrowia;
 • aspekt społeczny – dotyczy środowiska rodzinnego i funkcjonowania w grupie przedszkolnej;
 • aspekt psychologiczny – dotyczy funkcji emocjonalno-motywacyjnych, osobowości, socjalizacji, funkcjonowania procesów poznawczych, lateralizacji,  koordynacji różnych funkcji;
 • aspekt pedagogiczny – obejmuje wiedzę i umiejętności odpowiednio do wieku dziecka i wymagań wynikających z podstawy programowej, a także rozpoznanie różnorodnych trudności i problemów.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka:

1.      Diagnoza wstępna:

 • wybór techniki i opracowanie narzędzi do diagnozowania;
 • przeprowadzenie obserwacji wstępnej;
 • ustalenie, które dzieci wymagają pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • przekazanie informacji rodzicom.

2.      Ustalanie i podjęcie form pomocy dziecku:

 • powołanie zespołu wspomagającego dziecko;
 • analiza wyników diagnozy oraz orzeczeń i opinii o dzieciach;
 • założenie kart: KIP -ów i IPT – ów;
 • opracowanie planu działań wspierających;
 • uzyskanie zgody rodziców;
 • opracowanie indywidualnych i grupowych planów i programów terapii lub wspomagania.

3.      Ewaluacja działań:

 • monitorowanie postępów dziecka;
 • ocena skuteczności zrealizowanych metod i form w stosunku do dziecka;
 • korygowanie pracy zespołu;
 • przeprowadzenie diagnozy półrocznej i końcowej;
 • wnioski do dalszej pracy.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodzica:

 • zebranie informacji o potrzebach w zakresie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
 • opracowanie tematyki warsztatów oraz terminu zajęć dla rodziców;
 • organizacja kącika dla rodziców;
 • podawanie literatury psychologiczno – pedagogicznej;
 • wyznaczenie terminu spotkań dla rodziców.

IV. Monitorowanie osiągnięć nauczycieli.

Nauczyciele na bieżąco są poddawani ocenie przez rodziców i dyrektora placówki. Dwa razy w roku dokonują samooceny własnej pracy poprzez: sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej. Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • codziennej obserwacji ich pracy;
 • ankiet;
 • rozmów z nauczycielami;
 • rozmów z rodzicami;
 • hospitacji i obserwacji;
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw;
 • kontrola i analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

V. Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych ich dziecka.

 • każdy nauczyciel jedną godzinę w tygodniu poświęca na konsultacje z rodzicami;
 • na początku roku szkolnego rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych związanych z realizacja podstawy programowej, a także programów własnych;
 • nauczyciele gromadzą i dokumentują informacje o rozwoju dziecka na bieżąco;
 • rodzice informowani są o postępach dziecka na zebraniu ogólnym lub w trakcie indywidualnych konsultacji;
 • udostępnianie rodzicom kart obserwacji oraz testów dojrzałości szkolnej;
 • organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagog i psycholog;
 • prezentowanie prac dzieci na tablicy w szatni;
 • informowanie o sukcesach dzieci w konkursach, turniejach i olimpiadach na stronie internetowej przedszkola.

VI. Praca w oparciu o metody aktywizujące i programy własne.

Wdrażanie dzieci do samodzielności i aktywności na rzecz własnego rozwoju zależy nie tylko od temperamentu dzieci, ale także od  postawy i stylu pracy nauczyciela. Dlatego               w pracy dydaktyczno- wychowawczej wykorzystujemy szereg metod aktywizujących, między innymi: pedagogika zabawy; metoda projektu, drama, burza mózgów, gry planszowe.

Działaniami podnoszącymi jakość pracy przedszkola jest opracowanie i wdrożenie do realizacji programów własnych. Z tego względu w placówce pracujemy w oparciu
o własne programy.

 WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGÓW

Warunkiem prawidłowo przebiegającego procesu dydaktyczno – wychowawczego jest kompetentna i efektywna współpraca całego zespołu pedagogów. Najczęściej Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Zespoły te tworzone są w oparciu
o zgłaszające się chętne osoby do danego zadania. Każdy zespół na początku zbiera dane, następnie je analizuje i interpretuje. Kolejnym krokiem w pracy zespołów jest planowanie
i realizacja podjętych działań. Ostatnim etapem w tym procesie jest ocena wyników, czyli sprawdzenie czy cel został osiągnięty.

W naszym przedszkolu funkcjonują następujące zespoły:

 1. zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
 2. do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci;
 3. ewaluacyjny;
 4. zespół do spraw realizacji działań przyjętych w Koncepcji Pracy Przedszkola;
 5. zespoły zadaniowe odpowiedzialne za zadania przyjęte do realizacji w danym roku szkolnym.

Wyniki pracy zespołów są analizowane i oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor zachęca nauczycieli do współpracy, wspiera ich pomysły
i inicjatywy, akceptuje aktywność pracowników oraz stwarza warunki i właściwą atmosferę pracy, swoim postępowaniem daje przykład innym. Działania dyrektora przyczyniają sie do rozwijania kreatywności nauczycieli, którzy realizują programy ogólnopolskie, przygotowują imprezy i występy dzieci oraz realizują własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ DZIECKA

Formy współpracy z rodziną dziecka:

 • zebrania ogólne oraz zebrania grupowe;
 • konsultacje i spotkania indywidualne;
 • zajęcia otwarte dla rodziców;
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;
 • zajęcia otwarte dla kandydatów na przedszkolaka;
 • prowadzenie tematycznych kącików dla rodziców;
 • organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców;
 • pomoc rodziców podczas realizacji podjętych działań charytatywnych;
 • udział i współudział rodziców w uroczystościach, spotkaniach i wycieczkach;
 • włączenie rodziców w działania na rzecz przedszkola, udzielenie wsparcia finansowego.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • organizowanie imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej;
 • współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami, instytucjami i władzami samorządowymi;
 • udział w akcjach charytatywnych;
 • organizowanie pomocy dla potrzebujących;
 • organizowanie praktyk studenckich;
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Oferta zajęć dodatkowych w naszej placówce dzieli się na:

zajęcia za które rodzice nie płacą:

 • religia;
 • logopedia;
 • arteterapia;
 • kółko taneczne/rytmiczne;
 • nauka języka angielskiego;

zajęcia realizowane z dziećmi niepełnosprawnymi – zgodnie z zaleceniami porani psychologiczno – pedagogicznej:

 • rewalidacyjne;
 • dogoterapia;
 • hipoterapia;
 • hydroterapia.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY

Na podstawie rozmów z nauczycielami, pracownikami przedszkola, rodzicami i dyrektorem oraz poprzez analizę pracy w przedszkolu zaplanowano:

w zakresie bazy:

 • stopniowa wymiana umeblowania sal na nowe;
 • wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę.
 • salka ćwiczeń korekcyjno – rehabilitacyjnych;
 • salka zajęć terapii integracji sensorycznej;
 • salka doświadczeń świata;
 • gabinet logopedyczno – psychologiczny;
 • wyposażenie pomieszczeń w przyrządy gimnastyczne, elementy z pianki, suchy basen rehabilitacyjny, profesjonalny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne itp.

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 • planowanie warsztatów dla rodziców wspólnie z dziećmi;
 • organizowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;
 • zwiększenie ilości zabaw na świeżym powietrzu;
 • przeanalizowanie możliwości rozszerzenia oferty zajęć dodatkowych;
 • organizowanie wycieczek wspólnie z rodzicami.

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych  i zdobywania dodatkowych umiejętności;
 • organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej na terenie placówki prowadzone przez specjalistów;
 • szkolenie nauczycieli w zakresie WDN-u dotyczące kontaktów interpersonalnych oraz metod aktywizujących;
 • inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności.
 • zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania przedszkola i wymiany doświadczeń na temat pracy z dziećmi;
 • współpracowanie z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń  i poszukiwaniu nowych metod pracy;
 • doskonalenie strony internetowej przedszkola, jako szybkiego nośnika informacji  o przedszkolu, wymiany doświadczeń oraz prezentowania dorobku placówki  i zawodowego nauczycieli.
 • rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych;
 • udział w konkursach, igrzyskach i olimpiadach organizowanych na terenie miasta;
 • dalsze uczestnictwo i organizowanie konkursów międzyprzedszkolnych;
 • rozszerzenie współpracy i instytucjami;
 • zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje;
 • zabieganie o częstsze pojawianie się notatek prasowych i  informacji o naszej placówce w lokalnej prasie i telewizji.

EWALUACJA KONCEPCJI

Ewaluacja zaplanowanych działań odbywać się będzie w trzech etapach:

 1. Na początku (w czerwcu 2013) poprzez wprowadzanie ewentualnych zmian będziemy ulepszać realizowany program.
 2. Po każdym roku pracy:
 • sprawdzenie, które działania zostały zrealizowane;
 • w razie potrzeby wprowadzenie zmian w koncepcji;
 • zaplanowanie dalszej pracy placówki w oparciu o zebrane informacje.
 1. Po 5 latach:
 • ocena efektów działania programu (podsumowująca Rada Pedagogiczna),
 • stopień zaangażowania nauczycieli w realizację założeń (samoocena nauczycieli),
 • wnioski do dalszej pracy.

Informacje dotyczące realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzi zespół do spraw realizacji działań przyjętych w Koncepcji Pracy, a po ich zakończeniu przekazuje informację zwrotną dyrektorowi.

Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor wspólnie z zespołem, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.

 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

(2012 – 2017)

 

Zadania:

 • Przedszkole interesuje się losem absolwentów, dobrze przygotowuje dzieci 5-6 letnie do podjęcia nauki w szkole.
 • Przedszkole tworzy warunki umożliwiające pobyt i wspomaganie rozwoju dzieciom niepełnosprawnym poprzez wdrażanie koncepcji struktury organizacyjnej przedszkola z oddziałami integracyjnymi.
 • Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, tworzy warunki umożliwiające dziecku rozwój zdolności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.  W swoich działaniach wykorzystuje pomoc specjalistów poprzez wdrożenie procedury organizacji i zakresu zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

PRACA Z DZIEĆMI

ZADANIE FORMA REALIZACJI TERMIN I OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA
Nauczyciel obserwuje,   rozpoznaje i dokumentujeindywidualne potrzeby dzieci · obserwacja dzieci podczas zajęć dydaktycznych, zabaw swobodnych, czynności samoobsługowych  i innych  (podczas pobytu dziecka w przedszkolu)· sprawdzanie poziomu umiejętności i wiedzy – diagnozowanie,· dokumentowanie- wypełnianie arkuszy diagnostycznych, kart obserwacji Cały rok,Odpowiedzialne: nauczycielki w grupach Arkusze obserwacji,Arkusze diagnozy wstępnej, po pierwszym semestrze i końcowej
Przedszkole zapewnia dzieciom specjalistyczną pomoc · współpraca z logopedą i psychologiem (poradnią psychologiczno – pedagogiczną),· zachęcanie rodziców do podejmowania współpracy ze specjalistami Cały rok,Osoby odpowiedzialne:nauczycielkilogopeda,nauczyciele wspierający Karta współpracy ze specjalistami
Nauczyciele rozwijają samodzielność dzieci · rozwijanie samodzielności dzieci podczas zajęć dydaktycznych, zabaw,· stwarzanie sytuacji mających na celu podejmowanie działań przez dziecko, m.in. w zakresie czynności samoobsługowych, intelektualnych,· zachęcanie, namawianie do podejmowania prób, chwalenie za sukcesy· praca indywidualna Cały rok,Odpowiedzialne: nauczycielki w grupach Zapisy w dzienniku zajęć, kartach obserwacji, planach pracy dydaktyczno-wychowawczej,planach pracy korekcyjno-kompensacyjnej
Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość osiągania sukcesu oraz doskonali umiejętność radzenia sobie z porażką. · nabywanie umiejętności oraz doskonalenie zdobytych umiejętności  poprzez zabawy, zajęcia dydaktyczne,· rozmowy indywidualne, grupowe,· stosowanie aktywizujących metod pracy,· kształtowanie odporności emocjonalnej                 i wdrażanie do spokojnego przyjmowania porażek poprzez rozgrywanie gier i zabaw z elementem współzawodnictwa, obdarzanie dziecka uwagą i udzielanie wskazówek ,chwalenie za sukcesy, Cały rok,Odpowiedzialne: nauczycielki w grupach Dziennik zajęć, karty obserwacji
Nauczyciele diagnozują uzdolnienia dzieci · przeprowadzanie diagnozy wstępnej, po pierwszym semestrze i końcowej, arkusze umiejętności Cały rok,Odpowiedzialne: nauczycielki w grupach Arkusze diagnostyczne, karty obserwacji
Nauczyciele wspierają dzieci w wyrównywaniu szans edukacyjnych · konstruowanie planów pracy korekcyjno – kompensacyjnej i ich realizacja,· współpraca ze specjalistami – psychologiem i logopedą, współpraca          z rodzicami Cały rok,Odpowiedzialne: nauczycielki w grupach Plany pracy korekcyjno – kompensacyjnej, karty współpracy ze specjalistami i rodzicami
Nauczyciel z dziećmi opracowuje kodeks zachowań · wspólnie z dziećmi opracowanie kodeksu grupowego i umieszczenie go w sali grupy w widocznym miejscu,· rozmowy w grupie na temat zasad panujących w przedszkolu,· rozmowy dotyczące poprawnego zachowania się w określonych sytuacjach Opracowanie kodeksu – wrzesień,Kształtowanie i utrwalanie odpowiednich wzorców zachowań – cały rok szkolnyOdpowiedzialne: nauczycielki w grupach Tablica  – Kodeks Grupy,Zapisy w dzienniku zajęć, zapisy w planach pracy dydaktyczno – wychowawczej
Nauczyciele stwarzają warunki dzieciom do prezentacji swoich umiejętności · tworzenie wystawek prac plastycznych dzieci;· stwarzanie sytuacji do prezentowania swoich umiejętności wokalnych, aktorskich  itp. podczas organizowanych na terenie przedszkola uroczystości rodzinnych,· stwarzanie sytuacji do prezentacji swoich umiejętności podczas zajęć otwartych dla rodziców· zachęcanie i przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach itp.. Cały rok,Odpowiedzialne: nauczycielki w grupach, Galerie prac plastycznych dzieci,dyplomy i zaświadczenia dotyczące udziału dzieci w danych konkursach itp.Zapisy w dzienniku zajęć
Nauczyciele przestrzegają „Prawa dziecka” – dzieci znają swoje prawa i obowiązki · przeprowadzenie zajęć dydaktycznych poświęconych prawom dziecka, rozmowy w grupie,· przygotowanie tablicy tematycznej dotyczącej w. w tematu i umieszczenie jej w sali grupy Cały rok,Odpowiedzialne: nauczycielki w grupach, Tablica  – „Prawa dziecka”,Zapisy w dzienniku zajęć, zapisy w planach pracy dydaktyczno – wychowawczej
Nauczyciele tworzą warunki do podejmowania przez dzieci twórczych i kreatywnych działań · przygotowywanie ciekawych zajęć dydaktycznych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych,· stosowanie różnorodnych i aktywizujących metod pracy z dzieckiem,· zachęcanie i przygotowywanie dzieci do udziału w inscenizacjach,  konkursach, przeglądach twórczości dziecięcej itp..,· rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci Cały rok,Odpowiedzialne: nauczycielki w grupach, Zapisy w dzienniku zajęć,Pomoce dydaktyczne, dyplomy
Nauczyciele zachęcają dzieci do udziału w konkursach · zachęcanie  i przygotowywanie dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach itp. Cały rok,Odpowiedzialne: nauczycielki w grupach, Zapisy w dzienniku zajęć,Dyplomy, wyróżnienia

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

ZADANIE FORMA REALIZACJI TERMIN I OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA
Przedszkole organizuje spotkania adaptacyjne · Zajęcia adaptacyjne · ostatni tydzień sierpniaNauczycielki grup dzieci nie nieuczęszczających do przedszkola · Listy obecności· Ankieta skierowana do rodziców dzieci 3-4letnich· Ankieta ewaluacyjna spotkania
Przedszkole zachęca rodziców do podejmowania aktywnych  działań na rzecz przedszkola · Spotkania rodzinne, warsztaty· Teatr rodziców i nauczycieli  dla dzieci · Nauczycielki w grupach · Ankieta ewaluacyjna spotkania
Akcje charytatywne:· „ Paczka mikołajowa dla biednego dziecka”· „ Wielkanocna paczka dla biednego dziecka”· Życzenia Świąteczne dla chorych i samotnych Nauczycielki ze wszystkich grup · Podziękowania
· Udział w konkursach:· „Jesienne stworki z darów jesieni”·konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną· „ Pisanki, kraszanki, jajka malowane.· Wiosna w oczach dziecka · Nauczycielki w grupach· wrzesień· grudzień· marzec  – kwiecień ·Dyplomy                                      i podziękowania
Nauczyciele wykorzystują pomysły i pomoc rodziców                  w organizacji pracy dziećmi · Wykonywanie pomocy i dostarczanie nauczycielom · Wg potrzeb nauczycielki · Tablica podziękowań dla rodziców
· Opracowanie harmonogramuspacerów i wycieczek · Wrzesień wszystkie nauczycielki · Harmonogram spacerów    i wycieczek
Nauczyciele doskonalą przepływ informacji · Zebrania z rodzicami · Wg harmonogramu współpracy z rodzicami ·Ankieta ewaluacyjna spotkania
· Dni otwarte Wszystkienauczycielki· dwa raz y w  roku ·Zeszyt/karty współpracy      z rodzicami
Nauczyciele informują rodziców o postępach dzieci · Zebrania z rodzicami ·Wg harmonogramu współpracy z rodzicami ·Ankieta ewaluacyjna spotkania
· Arkusz diagnozy · Styczeń, maj ·Wnioski  z przeprowadzonych diagnoz i obserwacji
Rodzice wspólnie  z nauczycielami opracowują reguły współpracy, system wychowawczy                   w tym system nagród i kar · Zebranie organizacyjne ·Wrzesień wszystkie nauczycielki w grupach ·Ankieta ewaluacyjna spotkania· Kodeksy grupowe
·Zebranie dotyczące diagnozy wstępnej · Listopad ·Wnioski  z przeprowadzonychdiagnoz  i obserwacji· Protokół z zebrań
Przedszkole zachęca rodziców do udziału  w organizowanych warsztatach, konkursach oraz innych działaniach podejmowanych przez nauczycieli · Ogłoszenia na tablicy informacyjnej · Wszystkie nauczycielki wg informacji ogłoszeniowych ·Dyplomy   z podziękowaniami
· Ogłoszenia na stronie WWW · Cały rok Wpisy na stronie
· Rozmowy z rodzicami ·Cały rok wszystkie nauczycielki · Arkusze ewaluacyjne
Przedszkole wspomaga rodziców    w wychowywaniu dzieci – podejmuje działania edukacyjne · Zebrania z rodzicami ·Wszystkie nauczycielki wrzesień i listopad luty                i czerwiec · Arkusze ewaluacyjne
· Warsztaty dla rodziców- wspólne działania edukacyjne-spotkania Bożonarodzeniowe –wspólne wykonywanie ozdób świątecznych- spotkanie wielkanocne – wspólne wykonanie palm, koszyczka z pisankami ·Wg zainteresowania rodziców · Arkusze ewaluacyjne·Fotoreportaż ze spotkania, arkusz ewaluacyjny·Fotoreportaż ze spotkania, arkusz ewaluacyjny
· Indywidualne rozmowy · Wg potrzeb · Zeszyt/karta współpracy
· Zachęcanie do korzystania z pomocy specjalistów · Wg potrzeb ·Dzienniki zajęć specjalistów w  placówce
Rodzice współpracują ze specjalistami · Spotkania ze specjalistami · logopeda· psycholog ·Dzienniki zajęć specjalistóww placówce
Rodzice znają potrzeby dzieci – współpracują   z nauczycielami · Rozmowy nauczycielekz rodzicami · Wg potrzeb rodziców wszystkie nauczycielki · Zeszyt/karta współpracy  z rodzicami
· Dyżury nauczycieli · Jeden raz w tygodniu · Notatki z rozmów
· Zebrania z rodzicami · Wg harmonogramu współpracy z rodzicami · Arkusze ewaluacyjne
Rodzice rozwijają uzdolnienia dzieci · Rozmowy indywidualne·Zajęcia otwarte, warsztaty –wskazanie uzdolnień dzieci w czasie zajęć, uroczystości· Gromadzenie prac plastycznych dla rodziców ·Cały rok wszystkie nauczycielki, ·Zapisy  w zeszytach/kartach  współpracy z rodzicami· Obserwacja dziecka· Analiza wytworów
Nauczyciele wskazują  rodzicom zadania do pracy korekcyjno – kompensacyjnej · Zebrania dotyczące diagnozy· Omówienie wyników diagnozy· Zapoznanie z opracowanym planem pracy korekcyjno – kompensacyjnej ·Wszystkie nauczycielki wrzesień i listopad luty        i czerwiec ·Plan pracy korekcyjno-kompensacyjnej·Analiza  realizacji   i wyniki końcowe· ewaluacja
· Rozmowy indywidualne ·Wg potrzeb · Notatki z rozmów
Rodzice uczestniczą w organizowanych   warsztatach · Warsztaty prowadzoneprzez psychologa i nauczycielki ·Psycholog  i nauczycielki  w grupach · Scenariusz warsztatów· Arkusze ewaluacyjne
Nauczyciele informują rodziców o stanie  gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole · Diagnoza ·Wszystkie dzieci    5 i 6 letnie · Arkusz
Nauczyciele wykorzystują uzdolnienia dzieci  w prezentacjach przedszkolnych i lokalnych ·Udział w uroczystościach, przeglądach,· Współpraca z innymi przedszkolami, S.P., Biblioteką, Domem Kultury ·Wszystkie nauczycielki przez cały rok szkolny ·Scenariusze·Dyplomy  i podziękowania

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia  w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych dzieci oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich.

CELE GŁÓWNE:

 1. Integracja przedszkola  ze środowiskiem lokalnym.
 2. Promowanie osiągnięć przedszkola, dzieci  i nauczycieli.
 3. Pozyskiwanie środków finansowych.
 4. Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.
 5. Włączanie rodziców w życie przedszkola.
 6. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:

a) chęci poznania świata;

b) umiejętności komunikowania się z innymi;

c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią;

d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

SPOSOBY REALIZACJI WSPÓŁPRACY

Instytucja Działania Termin Osoba odpowiedzialna
Władze lokalne · zapoznanie dzieci z pracą urzędu;· złożenie okolicznościowych życzeń pracowników z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy;· nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z okazji: uroczystości przedszkolnych; sponsorowanie nagród, w akcjach organizowanych przez przedszkole; Na bieżącocały rok naucz, oddz. 5,6 latków
Policja · kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe;· zapraszanie policjantów do przedszkola –zapoznanie z umundurowaniem  i zawodem policjanta Spotkanie z Policjantem „Pyrkiem”· pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę;·  zajęcia z policjantem na terenie Mini Miasteczka Ruchu Drogowego Na bieżącocały rok Dyrektor
Straż Pożarna · wycieczka do siedziby Gminnej Straży Pożarnej· przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli pracowników placówki;· spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki;· prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym; VXfestyny, pikniki Wszystkie nauczycielki
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna · pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni);· przesiewowe badania logopedyczne;· prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki Cały rok Wszystkie nauczycielki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej · finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;· udzielanie doraźnej pomocy finansowej  i rzeczowej;· wspieranie rodzin potrzebujących pomocy; Cały rok Intendentdyrektor
Ośrodek Zdrowia · współpraca nauczycieli, dzieci i rodziców w zakresie dbania o profilaktykę jamy ustnej i czystości;· wycieczka do gabinetu stomatologicznego oraz poszczególnych pomieszczeń ośrodka zdrowia;· prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej; w miarę potrzebycały rok naucz oddz. dzieci5,6 latkówwszystkie naucz.
Gminna Biblioteka Publiczna · udział dzieci i nauczycieli w konkursach pozaprzedszkolnych organizowanych przez Bibliotekę;· udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych;· włączenie znanych ludzi, rodzin do akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, spotkania z ciekawymi ludźmi;· korzystanie z księgozbioru bibliotecznego; cały rok Wszystkie nauczycielki
OCK w Ostrzeszowie · udział dzieci w uroczystościach lokalnych organizowanych przez OCK;· udział wychowanków w konkursach plastycznych· eksponowanie ich wytworów na terenie urzędu gminy. cały rok Wszystkie nauczycielki
Szkoła Podstawowa nr 1w Ostrzeszowie · udział wychowanków w wybranych uroczystościach szkolnych· udział w lekcjach klasy I· zapraszanie uczniów na przygotowane przez przedszkolaków inscenizacje. cały rok Nauczycielki grup 5-6 latków
Gimnazjum nr 2  w Ostrzeszowie  · udział wychowanków w wybranych uroczystościach szkolnych – impreza walentynkowa· udział w przeglądzie tanecznym II, IV Wszystkie nauczycielki
Lokalne zakłady pracy               i punkty usługowe: · wycieczki do zakładów pracy;· odwiedzanie miejsc pracy rodziców;· zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody. Cały rok Wszystkie nauczycielki

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 1. Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.
 2. Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu poruszanych tematów: (zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.).
 3. Szacunek dla pracy innego człowieka.
 4. Poszanowanie godności człowieka.
 5. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
 6. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

EWALUACJA:

 • zapisy w dokumentacji;
 • kronika;
 • zdjęcia;
 • informacje na stronie internetowej i gazetce przedszkolnej.

WNIOSKI  I MODYFIKACJE DZIAŁAŃ

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

Koncepcja pracy została przeanalizowana głównie poprzez półroczne sprawozdania nauczycieli i wnioski dyrektora oraz na podstawie ankiet przeprowadzonych z rodzicami. Ustalono, że przedszkole pracuje według koncepcji opracowanej przez zespół nauczycieli, bazując na aktualnej misji i wizji rozwoju przedszkola. Przedszkole promuje: działania twórcze dziecka, integrację dzieci niepełnosprawnych oraz, przede wszystkim, stawia na wysoką jakość pracy poprzez działalność wychowawczo – dydaktyczną. Nie stwierdzono konieczności wprowadzania zmian w Koncepcji.

Na rok szkolny 2013/2104 ustalono potrzebę modyfikacji działań dotyczących:

 • organizacji zajęć dodatkowych (język angielski, tańce) w roku szkolnym 2013/2014 (dotychczas  płatne, od IX 2013 – bezpłatne) – rozporządzenie MEN;
 • poszerzenie oferty przedszkola o warsztaty edukacyjne i spotkania ze specjalistami, zajęcia otwarte, pikniki, festyny i wycieczki – informacje wnikające z ankiet  z rodzicamI.

ROK SZKOLNY 2013/2014

Koncepcja pracy została przeanalizowana głównie poprzez sprawozdania  nauczycieli i wnioski dyrektora. Ustalono, że przedszkole nadal pracuje według koncepcji opracowanej przez zespół nauczycieli, bazując na aktualnej misji i wizji rozwoju przedszkola oraz wyznaczonym kierunku działań uwzględniając dotychczasowy dorobek, potrzeby  i oczekiwania środowiska lokalnego. Przedszkole nadal promuje: działania twórcze dziecka, integrację dzieci niepełnosprawnych, a przede wszystkim, stawia na wysoką jakość pracy poprzez działalność wychowawczo – dydaktyczną. W roku szkolnym 2013/2014 działania zawarte w koncepcji zostały zrealizowane, oprócz tego zorganizowano bezpłatne zajęcia dodatkowe (język angielski, tańce) oraz poszerzono ofertę przedszkola o warsztaty edukacyjne dla rodziców, spotkania ze specjalistami (logopeda, psycholog) oraz zajęcia otwarte, pikniki, festyny i wycieczki.

Szczególnie należy zaznaczyć:

 • zorganizowano szkolenie nauczycieli dotyczące kontaktów interpersonalnych;
 • rozszerzono współpracę i instytucjami (Warsztaty Terapii Zajęciowej);
 • jedna nauczycielka rozpoczęła kurs pozwalający na prowadzenie zajęć terapii sensorycznej (termin ukończenia szkolenia grudzień 2014);
 • dwie nauczycielki podniosły kwalifikacje zawodowe  i zdobyły dodatkowe umiejętności: uzyskanie certyfikatu do prowadzenia zajęć metodą prof. Rocławskiego oraz ukończenie  kursu rozwijania zdolności umysłowych dzieci wraz z ich edukacją matematyczną metodą dr Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.

ROK SZKOLNY 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2105 ustalono potrzebę modyfikacji działań dotyczących:

 • prowadzenie zajęć dodatkowych  metodą prof. Rocławskiego oraz metodą dr Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • szkolenie nauczycieli dotyczące prowadzenie zajęć z wykorzystaniem  metod aktywizujących;
 • prowadzenie zajęć dodatkowych  teatralnych dla dzieci uzdolnionych;
 • opracowania innowacji pedagogicznych:
 1. Przedszkolak uczestnikiem ruchu drogowego”,
 2. „Przedszkolne biuro podróży – wycieczki do krajów Unii Europejskiej”;
 3. „W moim ogródeczku…”
 4. „Przedszkolny teatrzyk – ważne słowo, ale może ważniejszy gest i mimika?”;
 5. „Czy wy wiecie, czy nie wiecie krasnoludki są… w przedszkolu”.

Zaplanowano również:

 • skonstruowanie ankiet dla rodziców w celu uzyskania informacji dotyczących stopnia realizacji działań przedszkola zawartych w Koncepcji Pracy;
 • zaadaptowanie pomieszczenia i prowadzenie zajęć terapii sensorycznej.

We wrześniu na stronie internetowej przedszkola zostaną umieszczone dokumenty przedszkola; Koncepcja Pracy Przedszkola, oraz Koncepcja Struktury Organizacyjnej Przedszkola  z Oddziałami Integracyjnymi, co powoduje lepszy dostęp tych dokumentów dla rodziców.