Dydaktyka

Praca wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczna z dziećmi prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i wybrane programy przez nauczycieli oraz programy własne. Treści programowe nauczycielki przekazują swym wychowankom wykorzystując aktywne metody pracy. Stwarzają one dzieciom okazję    do codziennego rozwijania sprawności, umiejętności manualnych i technicznych, przygotowania do czytania i pisania, liczenia, poznawania otoczenia, rozwijanie odczuć zmysłowych, kształtowania systemu wartości.
Oferta edukacyjna przedszkola umożliwia oddziaływanie na różne sfery osobowości dzieci, a także tworzenie            w ich umysłach scalonego obrazu   świata oraz podejmowanie różnych form aktywności w tym świecie.

W bieżącym roku szkolnym praca z dziećmi oparta jest na:

  • podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
  • programie edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska;
  • programie edukacji przedszkolnej „Razem w przedszkolu” – program wychowania przedszkolnego – Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka;
  • programie nauczania religii dla przedszkola „W drodze do miłości Ojca” – ks. dr Tadeusz Śmiech;
  • programie własnym  program profilaktyki logopedycznej „Mówię ładnie i poprawnie” Pani Magdaleny Bocheńskiej;
  • programie własnym „Zdrowy przedszkolak”  Pań: Magdaleny Bocheńskiej, Wiesławy Korczak, Anny Wrzesińskiej;
  • programie własnym „Do przedszkola z uśmiechem” – program adaptacji dziecka trzyletniego Pań: Bożeny Wajdy – Kasprzyk, Beaty Kępy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci   zorganizowano w przedszkolu gabinet terapeutyczny zapewniający optymalne warunki do pracy indywidualnej z dziećmi,  gdzie w ramach pomocy  psychologiczno-pedagogicznejsą są prowadzone  zajęcia z zakresu logopedii oraz artrterapii.